สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
หัวข้อหลัก
คู่มือสำหรับประชาชน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ฝ่ายสภานิติบัญญัติ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างสวนราชการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คำขวัญเทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำนาจหน้าที่เทศบาล
นโยบายบายการบริหารงาน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลสินค้าOTOPตำบลบ้านแก้ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาส่ีปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
เสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
รายงานการติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตราการส่งเสริมคุุณธรรมและความโปรงใส
แผ่นพัฒนาท้องถิ่น
เว็บไซต์ในเครือข่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การประเมินผลการจัดบริการสาธาณะ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการจังหวัดชัยภูมิ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
หัวข้อหลัก
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงานท้องถิ่น สปสช
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3ปี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)2548
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
คู่มือด้านค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
คู่มือการประเมินพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง
คู่มือเกี่ยวกับความผิดทางละเมิด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3(พ.ศ.2560-2564) สำนักงาน ป.ป.ช.
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ความหมายของเทศบาล
ขนาดเทศบาล
เทศบาลตำบลคืออะไร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการรับบริการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น
ระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
ระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภา
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การจดทะเบียนพาณิชย์
การใช้น้ำอุปโภคบริโภค
การใช้ห้องประชุม อาคารสถานที่
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
การขออนุญาตสร้างอาคาร
การขออนุญาตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
ใบรับรองการก่อสร้าง
การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขออนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ระบบเงินเดือน
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
กฏหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.231.230.177
คุณเข้าชมลำดับที่ 694,873

คุ่มือสำหรับประชาชน
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสำรวจ
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.