สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ข้อมูล ITA
ข้อมูล LPA
คู่มือมาตราฐานในการปฎิบัตงาน


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสมใจ เพ็ญศศิธร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางโชติกา ต่ออำนาจ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นางยุภาภรณ์ ฤทธิ์รักษา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นายสง่า สวัสดิ์รักษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวจรินทร ไกรลาศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสวรรค์ ทองลาด
ผช.จพง.การเงินและบัญชี


นางรัตนา ผ่องสนาม
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นายเทอดพงษ์ ทองลาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายไพทูลย์ เวียงชัยภูมิ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.234.255.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 574,795

คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.