หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสมใจ เพ็ญศศิธร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางโชติกา ต่ออำนาจ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0918285219
Email : nooch1722@gmail.com


นางยุภาภรณ์ ฤทธิ์รักษา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นายสง่า สวัสดิ์รักษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวจรินทร ไกรลาศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสวรรค์ ทองลาด
ผช.จพง.การเงินและบัญชี


นางรัตนา ผ่องสนาม
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นายเทอดพงษ์ ทองลาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายไพทูลย์ เวียงชัยภูมิ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 643,097

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.